Çalışma Saatleri : 08:30 - 17:30

İş Güvenliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

6331 sayılı yasa nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur. Amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık- güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ne zaman yürürlüğe girmiştir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası TBMM’de 20.06.2012 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun bazı maddeleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bazı maddeleri 01.07.2013 tarihinde, bazı maddeleri ise 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yasanın kapsadığı işyerleri nelerdir?

Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.

Risk değerlendirmesi nedir?

İşyerlerinde varolan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yapılması gerekli çalışmalar Risk Değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

Tehlike Sınıfı nedir ?

İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim şekilleri, çalışma ortamı vb. dikkate alınarak her işyeri için belirlenen tehlike grubudur.

Kaç çeşit işyeri tehlike grubu vardır?

Tüm işyerleri I. Az tehlikeli II. Tehlikeli III Çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.

İşyeri tehlike sınıflarını kim belirlemektedir?

İşyeri tehlike sınıfları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenmektedir.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKESINIFLARI TEBLİĞİ’ne bakarak tehlike sınıfları öğrenilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın ilk etapta getirdiği yükümlülükler neler ve bu yükümlülükleri ne zamana kadar tamamlamak zorundayız?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ilk etapta tüm işyerlerinin Risk Değerlendirmesi yaptırmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yükümlülüğün 01.01.2013 tarihine kadar yerine getirilmiş olması gerekiyordu. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminden hizmet satın alınması zorunluluğu ise tehlikeli ve çok tehlikeli grupta olan işyerleri için 01.01.2014, az tehlikeli sınıftaki firmalar için 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır.

Şu anda yaptırmadığımız işlemler için cezai müeyyide uygulanıyor mu?

Risk değerlendirmesi yaptırmayan tüm işyerlerine 2013 Ocak ayı itibariyle para cezaları uygulanacağı kanunda açık bir şekilde yazılmıştır. Bu nedenle yapılacak kontrollerde Risk Değerlendirmesini yaptırmayan işletmeler para cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Risk Değerlendirmesi hangi işyerlerini kapsıyor?

Risk değerlendirmesini kamu ya da özel bütün işyerleri yaptırmak zorundadır.

Yasanın işverenlere getirdiği sorumluluklar nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işverenlere yüklediği sorumlulukları temel olarak ikiye ayırabiliriz. 1) Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı yapmak veya yaptırmak 2) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekiminden hizmet alınması Kanunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 10’dan az çalışanı olan (1-9) işletmelere destek sağlanabileceği yazılıdır..

Risk Değerlendirmesi hangi aralıkla yenilenmelidir?

- Çok tehlikeli sınıfta iki yılda - Tehlikeli sınıfta dört yılda - Az tehlikeli sınıfta altı yılda bir yenilenir. Ayrıca - İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması - İşyerinde kullanılan teknoloji, kullanılan maddeler ve ekipmanlarda değişiklik yapılması - İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi vb. durumlarda tamamen ya da kısmen yenilenecektir.

Neden İSG Uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorundayız?

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre; sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan işyerlerinde, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerinin yürütülmesi için en az bir İş güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütülmesi için ise en az bir işyeri hekiminin görevlendirilmesi ve işyeri sağlık biriminin oluşturulması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş Sağlığı ve Güvenli konusunda , eğitim almış ve gerekli sınavlardan geçen ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için görev almış mühendis,mimar veya teknik elemandır ( Teknik öğretmen,Üniversitelerin Fizik ve Kimya bölümü mezunu. ) Tüm mühendislik mezunları uzman olabilir. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları uzman olabilir.

İşyeri Hekimi Kimdir?

İşyerinde, çalışanların işe bağlı sağlık sorunlarından korunmaları, meslek hastalıklarının, kazalara bağlı yaralanmaların ve maluliyetlerin önlenmesi, işyerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla tam bir mesleki bağımsızlık içinde bilgi ve becerilerini kullanması gereken, mesleki faaliyetlerini işyerinde sürdüren hekimdir. İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi kimidir? İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla belirlenecektir.

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Profesyonellerinin Sorumlulukları Nelerdir?

İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin temel görevi, işyerindeki tehlikeleri ve bu tehlikelerden doğabilecek riskleri ortaya çıkartarak, alınması gereken tedbirleri belirlemektir. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar ve İSG profesyonelleri, işverenlere karşı sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı İSG profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları işverene iletmek ve işverence uyulmayan hayati tehlike arz eden riskleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek ile yükümlüdür.

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) nedir? Görevleri nelerdir?

İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade etmektedir. OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli, * İşyeri hekimi * İş güvenliği uzmanı * Diğer sağlık personeli istihdamı gerekmektedir. OSGB’ler sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerle yürütür. Görevleri: * İşyerine sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek faaliyetleri kapsayacak şekilde çalışma ortamı konusunda rehberlik etmek * Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile sağlık gözetimi uygulamak * Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirmelerini planlamak * İşyerindeki acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması * Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınması * Çalışanların yürüttüğü işler, risk değerlendirmesi sonuçları, periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazası ve meslek hastalıkları kayıtlarının işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasıdır.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasındaki fark nedir?

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; devamlı olarak en az 50 işçinin çalıştırıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde bünyesinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. Ancak bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamının veya bir kısmının alınmasıyla da yerine getirilebilir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi ise bir veya birden fazla işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını ve özel hukuk tüzel kişilerdir.

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği için nasıl bir eğitim alır?

İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. İş ya da işyeri değişikliği, uzun süreli izin, kullanılan donanım ya da malzemelerin değişikliği ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak çalışan eğitim alacak ve düzenli aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır. Aynı zamanda tüm çalışanlar, işyerinde karşılaşabilecekleri her durum hakkında olduğu gibi, hak ve sorumlulukları ile ilgili de bilgilendirilecektir. Çalışanlar için bir başka zorunlu eğitim ise mesleki eğitim olarak belirlenmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışacak olanların, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleri şart olmuştur. Böylece iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitimle de desteklenmiştir. Eğitim maliyetlerinin çalışana yansıtılmaması ve eğitim süresinin iş süresinden sayılması sağlanmıştır.

Çalışanların hâlihazırda bulunan sağlık raporları ve özlük dosyaları saklanmaya devam edecek mi?

Çalışanların varolan özlük dosyaları 4857 Sayılı İş Kanunu gereği hazırlanmış olup, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında istenenlerle arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu gereği hazırlanmış çalışanlara ait özlük dosyaları tutulmaya/saklanmaya devam edilecektir.

Daha önce 4857 sayılı kanun gereğince alınmış sağlık raporları geçerli midir?

Çalışanlar için 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuat gereği daha önce alınmış periyodik sağlık raporları süresi bitene kadar geçerli olacaktır.

Kimler sağlık muayenelerini yaptırıp sağlık raporu alacaktır?

Tüm çalışanlar aşağıdaki durumlarda sağlık muayenesi yaptırıp sağlık raporu alacaklardır. - İşe girişlerde - İş değişikliğinde - İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalardan sonraki işe dönüşlerde talep edilmesi halinde - İşin devamı süresince tüm çalışanlar, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yaptırıp sağlık raporu alacaklardır.

Aynı çalışma alanının birden fazla işveren tarafından paylaşılması durumunda risk değerlendirmesi nasıl yapılacaktır?

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önüne bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapılır. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, işhanlarıvb gibi yerlerde işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.